CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Phổ biến giáo dục pháp luật Bản tin Pháp luật Thông tư số 01/2009/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

Thông tư số 01/2009/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

Email In PDF.

Ngày 15/12/2009, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, gồm các bước cụ thể:

1. Chuẩn bị giải quyết tố cáo:

- Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền, người giải quyết tố cáo phải thụ lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản (theo mẫu) cho người tố cáo về thời điểm thụ lý tố cáo và các nội dung tố cáo được thụ lý.

- Người giải quyết tố cáo phải ban hành quyết định xác minh tố cáo; thành lập Tổ xác minh tố cáo hoặc Đoàn xác minh tố cáo có từ hai người trở lên và giao cho một người làm Tổ trưởng hoặc Trưởng đoàn xác minh. Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình ban hành quyết định xác minh tố cáo, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo. Việc giao nhiệm vụ của người giải quyết tố cáo thực hiện bằng văn bản hoặc văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của người giải quyết tố cáo và phải quy định cụ thể thời hạn hoàn thành việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo.

2. Tiến hành xác minh nội dung tố cáo:

- Trưởng đoàn xác minh lập hồ sơ giải quyết tố cáo ngay sau khi nhận được quyết định xác minh tố cáo, tổ chức quản lý, bàn giao hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật và xây dựng Kế hoạch xác minh. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xác minh tố cáo Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo. Trường hợp người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức thì giao quyết định xác minh tố cáo cho người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Ngoài ra, người ra quyết định xác minh tố cáo cũng có thể tổ chức việc công bố quyết định xác minh tố cáo với người bị tố cáo trong trường hợp cần thiết.

- Người xác minh tố cáo phải làm việc trực tiếp với người bị tố cáo. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích hồ sơ đã có, người xác minh tố cáo đưa ra những nội dung cụ thể để yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung bị tố cáo và cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo, nội dung giải trình. Trường hợp văn bản giải trình của người bị tố cáo, thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp thể hiện chưa rõ hoặc chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu thì người xác minh tố cáo yêu cầu người bị tố cáo tiếp tục giải trình bằng văn bản, cung cấp thêm thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc làm việc trực tiếp để yêu cầu người bị tố cáo giải thích cụ thể các vấn đề còn chưa rõ.

- Đồng thời, người xác minh tố cáo phải làm việc trực tiếp với người tố cáo để làm rõ về những nội dung tố cáo, đồng thời yêu cầu người tố cáo cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo. Trường hợp không thể làm việc trực tiếp với người tố cáo vì lý do khách quan hoặc theo yêu cầu của người tố cáo hoặc để bảo vệ người tố cáo thì người ra quyết định xác minh tố cáo phải có văn bản yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo.

- Trưởng đoàn xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh tố cáo với người ra quyết định xác minh tố cáo. Văn bản báo cáo (theo mẫu) phải được các thành viên trong Đoàn xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến.

3. Kết thúc giải quyết tố cáo:

- Trước khi ban hành kết luận nội dung tố cáo, người ra quyết định xác minh tố cáo phải tổ chức thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo với người bị tố cáo. Trường hợp cần thiết thì tổ chức thông báo dự thảo kết luận với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, báo cáo kết quả xác minh tố cáo, biên bản công bố dự thảo kết luận nội dung tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, người ra quyết định xác minh tố cáo ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo. Ngay sau khi có kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo phải căn cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo để xử lý.

Sau khi tiến hành xử lý tố cáo, người giải quyết tố cáo phải thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo và người tố cáo nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo không yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo nhưng qua xác minh đã kết luận toàn bộ hoặc một số nội dung tố cáo là không đúng sự thật thì người giải quyết tố cáo vẫn phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết về những nội dung người tố cáo đã tố cáo không đúng sự thật.

Thông tư số 01/2009/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn ban hành một số mẫu văn bản kèm theo áp dụng cho việc giải quyết tố cáo ./.