CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Email In PDF.

 

Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

Theo đó, Nghị định này quy định: Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý (TGPL) quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật TGPL bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Nghị định 07/2007/NĐ-CP quy định con của liệt sĩ được TGPL phải dưới 18 tuổi.

Người già được TGPL quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật TGPL là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không có nơi nương tựa.

Người khuyết tật theo Luật người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

Cũng theo nội dung sửa đổi tại Nghị định này, cộng tác viên TGPL được hưởng chế độ bồi dưỡng theo vụ việc TGPL đã thực hiện căn cứ vào số giờ tư vấn pháp luật, chất lượng nội dung TGPL, tính chất phức tạp của vụ việc và hình thức TGPL. Trường hợp trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng trả cho cộng tác viên là 0,2 mức lương tối thiểu/ngày làm việc của cộng tác viên. Đối với Trợ giúp viên pháp lý, Chính phủ quy định mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% lượng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung. Khi tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng, Trợ giúp viên pháp lý còn được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên (so với quy định cũ là 10%). Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng.

Để được bổ nhiệm là Trợ giúp viên pháp lý điều kiện cần là: Người có bằng cử nhân luật, đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được cử tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Người đã từng là luật sư theo quy định của Luật luật sư hoặc được miễn khóa đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được cử tham dự kiểm tra bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL; nếu đạt yêu cầu kiểm tra khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TGPLthì được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Nghị định này đã bỏ yêu cầu phải có ít nhất ba năm làm công tác TGPL nhưng quy định người được bổ nhiệm phải là Trợ giúp viên pháp lý, có thời gian công tác pháp luật liên tục từ 05 năm trở lên và phải có năng lực quản lý...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2013./.