CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng Xây dựng Văn bản QPPL Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 6 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 6 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Email In PDF.

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là một trong những chức năng quản lý nhà nước quan trọng nhất của chính quyền các cấp. Trong nhiều năm qua, công tác ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bến Tre luôn được sự quan tâm của các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện, các văn bản QPPL được ban hành đúng quy trình, đúng pháp luật và có tính khả thi cao. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác này.
Ngay từ khi có Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời tổ chức quán triệt các quy định của Luật, đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Luật có hiệu quả. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho việc thực hiện Luật một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Sở cũng đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 về việc tăng cường thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP; Công văn số 838/UBND-PC ngày 07 tháng 3 năm 2008 về việc chấn chỉnh hoạt động ban hành văn bản QPPL; Công văn số 3080/UBND-PC ngày 30 tháng 7 năm 2008 về việc gửi hồ sơ dự thảo văn bản QPPL để thẩm định; Công văn số 474/UBND-PC ngày 11 tháng 02 năm 2011 về hướng dẫn xác định thẩm quyền ký ban hành văn bản và xác định hình thức văn bản, thể thức văn bản và Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND.
Kể từ khi Luật có hiệu lực đến nay (số liệu lấy đến ngày 31/7/2011), ở cấp tỉnh đã ban hành 470 văn bản QPPL (trong đó: 125 Nghị quyết Hội đồng nhân dân, 231 Quyết định và 114 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân); ở cấp huyện đã ban hành 491 văn bản QPPL (trong đó:  395 Nghị quyết, 13 Kết luận của Hội đồng nhân dân và 55 Quyết định, 28 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân) và cấp xã ban hành 2.346 văn bản QPPL, chủ yếu là Nghị quyết Hội đồng nhân dân, còn Ủy ban nhân dân cấp xã chủ yếu ban hành văn bản cá biệt.
Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã 6 năm qua đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp. Các dự thảo văn bản QPPL ở cấp tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi ban hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản QPPL do tỉnh ban hành với hệ thống pháp luật.
Các ý kiến thẩm định đã được cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu. Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo chặt chẽ, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do đó, văn bản QPPL khi ban hành được thực hiện ngay không cần hướng dẫn thi hành của các ngành, các huyện. Vì vậy mà cấp huyện ban hành văn bản QPPL còn rất ít.
Công tác ban hành văn bản QPPL ở cấp huyện và xã cũng được thực hiện khá tốt. Hầu hết, các dự thảo văn bản QPPL của UBND huyện đều được Phòng Tư pháp thẩm định nên chất lượng văn bản QPPL khi được ban hành đúng trình tự, thủ tục và có hiệu lực pháp lý cao.
Đối với cấp xã, về cơ bản công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp xã đã có chuyển biến tích cực. Các văn bản QPPL do cấp xã ban hành cơ bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, có nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: việc đăng ký chương trình lập quy của một số ngành còn thụ động, chưa sát với yêu cầu quản lý nhà nước, văn bản ban hành không đảm bảo tiến độ, phải chuyển sang năm sau hoặc không được ban hành; việc gửi dự thảo văn bản để thẩm định chưa tuân thủ đúng quy định về hồ sơ, thời hạn thẩm định; việc xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật, đâu không phải là văn bản quy phạm pháp luật chưa được quy định thống nhất, cụ thể nên việc áp dụng đôi khi còn lúng túng, dẫn đến việc áp dụng không đúng quy trình ban hành văn bản.
Chất lượng một số dự thảo văn bản QPPL chưa đảm bảo, nội dung đơn giản, sơ sài, sao chép lại hoặc biên tập lại các quy định tại các văn bản QPPL của Trung ương, chưa đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày...
Từ năm 2005 đến năm 2010, qua kiểm tra cơ quan tư pháp các cấp đã tham mưu kiểm tra 3.400 lượt văn bản và kiến nghị xử lý 95 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. Các văn bản không phù hợp với quy định pháp luật phần lớn là về căn cứ pháp lý hoặc thể thức và kỹ thuật trình bày, số văn bản sai về nội dung hoặc thẩm quyền là không nhiều.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn bản cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Các ngành, các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này, nhất là trong việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác văn bản. Quan tâm đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác này.
Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ để tạo sự thống nhất trong quy trình ban hành văn bản. Thường xuyên rà soát, hệ thống hoá, pháp điển hoá văn bản QPPL của các cấp ban hành để làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản.

 

 

Các tin khác...