CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng Xây dựng Văn bản QPPL Quy định mới về ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chính

Quy định mới về ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chính

Email In PDF.

Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 05 tháng 3 năm 2011 và bãi bỏ những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

So với quy định trước đây thì Thông tư số 01 đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn. Đồng thời, cũng quy định thống nhất về cách viết hoa trong văn bản hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng trong việc triển khai và áp dụng trên thực tế.

Theo Thông tư này, thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này. Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác. Trong đó:

- Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

- Khổ giấy: văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm). Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5). Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài). Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

- Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) bao gồm: lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

Vị trí trình bày cụ thể các thành phần thể thức văn bản, bản sao văn bản hành chính; bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao văn bản hành chính; sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản, bản sao văn bản; mẫu chữ được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Do tính chất quan trọng của văn bản hành chính được ban hành nhằm mục đích thông tin, điều hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các tác nghiệp cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc,... của các cơ quan hành chính nhà nước. Xét trên phương diện giao tiếp thì văn bản hành chính là hình thức thể hiện nội dung các mối quan hệ hành chính, là bộ mặt của các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ giao tiếp giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức và cá nhân, trong mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau,… nên yêu cầu đối với văn bản hành chính là phải đảm bảo tính trang trọng, chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Vì vậy, việc quán triệt và thực hiện đúng các quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày trong văn bản hành chính tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

DL

 

Các tin khác...