CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Cần phát huy vai trò báo cáo viên pháp luật trong tuyên truyền pháp luật

Cần phát huy vai trò báo cáo viên pháp luật trong tuyên truyền pháp luật

Email In PDF.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bến Tre năm qua đã đạt được  những kết quả và chuyển biến đáng kể. Trong đó, cần phải khẳng định sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trong việc trực tiếp chuyển tải những quan điểm, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công- viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Thực tế cho thấy nhu cầu tìm hiểu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật ở đại bộ phận nhân dân không ngừng tăng lên, trong khi đội ngũ Báo cáo viên pháp luật vẫn còn thiếu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trên cơ sở quán triệt Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp, ngày 11 tháng 3 năm 2011, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành Kế hoạch số 907/KH-UBND  nhằm xây dựng lực lượng Báo cáo viên ở các cấp, các ngành đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở các ngành, các địa phương trong tỉnh. Tính đến nay, số lượng Báo cáo viên pháp luật đã không ngừng phát triển và đảm bảo một đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tính và kỹ năng tuyên truyền giỏi. Toàn tỉnh hiện có 226 Báo cáo viên pháp luật, với 95 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 131 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã thường xuyên tổ chức lớp hoặc phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hội nghị tập huấn nhằm quán triệt nội dung những văn bản pháp luật mới, hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng Báo cáo viên, Tuyên truyên viên trong tỉnh. Sở Tư pháp và các Phòng Tư pháp không ngừng củng cố, lựa chọn, tăng cường và kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, vì đây chính là nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tỉnh. Tuy nhiên, việc phát huy hết vai trò của Báo cáo viên pháp luật trong công tác tuyên truyền pháp luật tại các ngành, các địa phương vẫn chưa được thực hiện triệt để.
Năm 2012 này và hướng đến những năm tiếp theo, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Báo cáo viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cần tạo điều kiện để cho các hoạt động của Báo cáo viên theo tinh thần của Điều 10 Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp đó là: Được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật, được tham dự các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được sử dụng thẻ báo cáo viên, được hưởng thù lao từ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định hoặc theo thỏa thuận, được hưởng các quyền lợi khác trong trường hợp pháp luật có quy định…, từ đó giúp cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy hết vai trò của mình trong công tác tuyên truyền pháp luật giai đoạn hiện nay.
Muốn làm được như vậy các huyện- thành phố, ngành chủ quản nơi Báo cáo viên công tác, và nhất là ngành Tư pháp cần tạo điều kiện và hỗ trợ Báo cáo viên pháp luật rất nhiều để lực lượng này thật sự là chiếc cầu nối mang pháp luật  đến với nhân dân/.