CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Từ việc triển khai thực hiện điểm “Ngày pháp luật”, Đề ra phương hướng nhân rộng mô hình thời gian tới trên địa bàn tỉnh

Từ việc triển khai thực hiện điểm “Ngày pháp luật”, Đề ra phương hướng nhân rộng mô hình thời gian tới trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về việc triển khai “Ngày pháp luật” và Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 27/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PBGDPL) tỉnh thực hiện khảo sát thực tế và đánh giá sơ kết quả việc triển khai thực hiện điểm “Ngày pháp luật” tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Hội đồng PBGDPL huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre, nhằm đề ra phương hướng nhân rộng mô hình thời gian tới trên địa bàn tỉnh như sau:

Về kết quả thực hiện:
- Qua sáu tháng thực hiện, các đơn vị điểm đã tổ chức trên 175 buổi sinh hoạt với tổng số trên 3500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; đạt tỷ lệ trung bình khoảng 96,75 %.
- Việc tổ chức “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và nắm vững hơn những quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết công việc đảm bảo đúng pháp luật; góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị và địa phương.
Về phương hướng nhân rộng mô hình “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh thời gian tới:
- Đảm bảo đến hết quí IV năm 2011, mô hình “Ngày pháp luật” được nhân rộng, triển khai, tổ chức thực hiện trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh.
- Hội đồng PBGDPL huyện Châu Thành và Hội đồng PBGDPL thành phố Bến Tre cần sơ kết các đơn vị điểm đã xây dựng “Ngày pháp luật” trong thời gian qua để nhân rộng trên địa bàn mình theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.
- Các đơn vị ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt "Ngày pháp luật" đúng lệ kỳ tại Sở Tư pháp Bến Tre


- Căn cứ Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 27/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Hội đồng PBGDPL các huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Chợ Lách, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện ở các phòng, ban cấp huyện và hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng PBGDPL cấp xã, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có sử dụng người lao động tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trong cơ quan, đơn vị mình cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn theo đúng tinh thần kế hoạch.
Trước ngày 15/12/2011, các đơn vị báo cáo về tiến độ xây dựng, kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật” trên địa bàn, đơn vị mình về Hội đồng PBGDPL tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện “Ngày pháp luật” tại các địa phương, đơn vị; đảm bảo lực lượng Báo cáo viên tham gia thực hiện đáp ứng yêu cầu.