CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Email In PDF.

Ngày 12/7/2011, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Công văn số 586-CV/TU chỉ đạo thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân với nội dung:
Thời gian qua, đa số cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có lúc, có nơi buông lỏng công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác chính trị tư tưởng của Đảng.
Thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, chi ủy cơ sở thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra đảng viên gương mẫu học tập và thi thành pháp luật.
2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời gian, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức và địa phương.
3. Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
4. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên.
5. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW của Trung ương và các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Dành một phần kinh phí hợp lý để đầu tư cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
6. Sở Tư pháp tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với công tác phố biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp cơ sở; củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm tốt để phát huy nhân rộng, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
7. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có chức năng thi hành pháp luật tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành của cán bộ và nhân dân.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thành viên; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.
9. Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật phù hợp với từng bậc học, quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền pháp luật ngoài giờ cho học sinh, sinh viên.
10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đổi mới nội dung, chương trình, tăng thời lượng, chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng việc nêu gương các điển hình trong việc chấp hành tốt pháp luật để người dân học tập, noi theo.
Giao Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tư pháp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công văn này.