CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Bến Tre: Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2005 - 2010 (Chương trình 212); Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011

Bến Tre: Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2005 - 2010 (Chương trình 212); Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011

Email In PDF.

gày 05/4/2011, tại hội trường Sở Tư pháp , Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHPBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đọan 2005-2010 và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Đại diện Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; Đại diện các cơ quan thành viên Chương trình 212 cấp tỉnh, huyện. Ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, mặt hạn chế qua 05 năm thực hiện Chương trình 212. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp cho những năm tiếp theo. Phát biểu hội nghị, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã yêu cầu tất cả thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL; chấn chỉnh công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL; giữa Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - huyện; giữa thành viên các Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật với nhau và với cơ quan chủ trì, cơ quan thường trực Chương trình sát với quy chế phối hợp đã đề ra.
2. Xây dựng và có chương trình, hành động cụ thể thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, đơn vị.
3. Hàng năm, UBND các huyện, thành phố phải dành một phần ngân sách để đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần thiết của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, cần phải tranh thủ vận động kinh phí từ các nguồn khác (nguồn kinh phí phối hợp với các ngành, nguồn xã hội hóa) vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
4. Hoạt động sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng định kỳ, đúng thời gian yêu cầu. Nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Báo cáo cần đánh giá thẳng thắn về hiệu quả tuyên truyền, nhất là đánh giá việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời nêu kết quả của sự phối hợp về tính đồng bộ, tính hiệu quả, thường xuyên, liên tục…).
5. Tập trung thực hiện nghiêm túc các công việc trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2011, cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012 (Quyết định 37/2008/QĐ-TTg); Chuẩn bị tiến hành sơ kết giai đoạn 01 của Chương trình vào giữa năm 2011.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
- Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình “Ngày pháp luật” trên phạm vi toàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên đại bàn tỉnh.
- Triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về Báo cáo viên pháp luật.
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, phấn đấu đạt 80% chỉ tiêu tỷ lệ hòa giải thành.
6. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân theo hướng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.
7. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; cần tập trung hơn nữa cho cơ sở.
Cũng tại hội nghị, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã trao 22 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chương trình.