CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Nâng cao trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đối với công tác hòa giải ở cơ sở

Nâng cao trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đối với công tác hòa giải ở cơ sở

Email In PDF.

Để hoạt động hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả đòi hỏi cơ quan Tư pháp các cấp phải thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở. Trong đó vai trò, trách nhiệm của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đặc biệt quan trọng vì trực tiếp quản lý, theo dõi, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở một cách thường xuyên, sâu sát.

Theo qui định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và Nghị định 160/1999/NĐ-CP ngày 18-10-1999 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thì nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đối với công tác hòa giải ở cơ sở gồm:

  • Hướng dẫn hoạt động cho các tổ hòa giải: từ kiện toàn tổ chức đến theo dõi, kiểm tra, hoạt động của tổ hòa giải.
  • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải viên.
  • Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cho công tác hòa giải ở cơ sở.
  • Tổ chức thi đua, khen thưởng để giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích để Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp, Sở tư pháp khen thưởng.

Dự trù kinh phí hoạt động hòa giải và hướng dẫn việc chi thù lao, bồi dưỡng theo chế độ cho hòa giải viên.

Ảnh minh họa

Thời gian qua đã có nhiều công chức Tư pháp-Hộ tịch nắm chắc qui định, đề cao trách nhiệm trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về công tác hòa giải như: Kiện toàn tổ chức theo dõi, hướng dẫn hoạt động, sơ kết tổng kết, khen thưởng, động viên và đảm bảo chế độ thù lao, bồi dưỡng cho hòa giải viên. Tuy nhiên cũng còn nhiều Công chức - Tư pháp - Hộ tịch chưa bám sát nhiệm vụ hoặc do bận nhiều công việc như chứng thực, hộ tịch nên chưa làm hết chức trách đối với tổ chức hòa giải ở cơ sở.

Hiện nay các cấp lãnh đạo trong tỉnh đều rất quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở và Bộ Tư pháp đề ra chỉ tiêu cho hòa giải cơ sở phải đạt tỷ lệ hòa giải thành từ 80% trở lên. Thực tế ý nghĩa của hòa giải cơ sở cũng ngày càng được xác định rõ trong việc giữ gìn đoàn kết, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Vì vậy dù công tác tư pháp - hộ tịch ở cơ sở luôn rất nhiều áp lực, nhưng không thể không dành sự quan tâm và trách nhiệm cho công tác hòa giải ở cơ sở. Chỉ khi  Công chức Tư pháp - Hộ tịch quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm quyền hạn theo luật định đối với hòa giải ở cơ sở thì hiệu quả hoạt động hòa giải mới đảm bảo được nâng lên.