CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tổng kết công tác chứng thực

Email In PDF.

Ngày 21 tháng 09 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực.

Theo đó, mục đích của việc tổng kết công tác chứng thực là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng tổ chức, hoạt động công tác chứng thực ở trong nước, tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nêu lên bất cập, khó khăn, vướng mắc về thể chế, tổ chức bộ máy, cơ chế thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục và nội dung cần thiết phục vụ việc xây dựng Dự án Luật Chứng thực.

Việc tổng kết công tác chứng thực được tiến hành trên phạm vi toàn quốc và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1991 đến nay, theo hai giai đoạn:

- Từ năm 1991 đến năm 2007 (từ khi thực hiện Nghị định số 45/1991/HĐBT ngày 27 tháng 02 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước);

- Từ năm 2007 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 (từ khi thực hiện Nghị định số 79/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký).

Nội dung tổng kết, rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về chứng thực, các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chứng thực, phân tích, đánh giá về công tác tổ chức thực hiện chứng thực.

Kế hoạch cũng đã quy định thời hạn tổng kết và gửi báo cáo tổng kết công tác chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30 tháng 10 năm 2012; Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2012; Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2012.