CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thủ tục hành chính Cấp huyện Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh


- Trình tự thực hiện :

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và thu lệ phí. Trong trường hợp phải xác minh thì ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả và thu lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Cá nhân nhận bản chính Giấy khai sinh cấp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai (theo mẫu TP/HT-2012- TKCLBCGKS - Thông tư số 05/2012/TT-BTP).

+ Bản chính giấy khai sinh (nếu có) hoặc bản sao giấy khai sinh từ sổ bộ (01 bản).

+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Ghi chú: Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính Giấy khai sinh.

- Lệ phí: 10.000đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn và mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

- Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy khai sinh đã bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Trường hợp người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh không thể tự mình yêu cầu thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.

(Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 và Nghị

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về phí, lệ phí.

4. Thông tư số  08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

 

5. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

6. Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch