CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ Phòng Kiểm tra và theo dõi việc thi hành VBQPPL Những khó khăn, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

Những khó khăn, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

Email In PDF.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp; năm 2012, Bến Tre đã lựa chọn lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để tổ chức theo dõi. Qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân, Công an các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân và Công an các xã, phường, thị trấn và kết quả kiểm tra thực tế tại 11 đơn vị cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác xử lý vi phạm hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương; vai trò phối hợp giữa các ngành, địa phương và các tổ chức, đoàn thể trong quá trình thực hiện từng bước được phát huy; việc tuân thủ các quy trình, trình tự thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền của địa phương quan tâm và thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả trên thì công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc nhất định. Điển hình như:

Việc tổ chức triển khai, ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính do ngành, lĩnh vực mình quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế (ít ban hành hoặc không ban hành).

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; cơ chế phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương còn hạn chế; việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng trong nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa; hình thức phổ biến mang tính đại trà như hội nghị, băng rôn, tờ gấp, khẩu hiệu, loa phóng thanh… chưa đa dạng về mặt hình thức để phù hợp với từng đối tượng riêng biệt.

Công tác xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính chưa thật sự triệt để, còn bỏ sót vi phạm, áp dụng không đúng quy định pháp luật như: hành vi vi phạm đủ yếu tố xử lý vi phạm hành chính nhưng cơ quan xử lý chỉ nhắc nhở, áp dụng không đúng khung phạt, quyết định cưỡng chế không nghiêm (còn e dè, chưa kiên quyết trong việc cưỡng chế), việc áp dụng thủ tục xử lý vi phạm hành chính chưa đảm bảo (lập biên bản chưa đầy đủ các nội dung yêu cầu trong biên bản; người ra quyết định xử phạt là cấp phó nhưng thiếu văn bản ủy quyền, không có quyết định tạm giữ nhưng vẫn giữ tang vật, phương tiện) và một số lỗi sai sót về kỹ thuật như: ghi chép các biểu mẫu xử phạt chưa đúng qui định, việc áp dụng mức xử phạt trong một số trường hợp chưa đúng với hành vi vi phạm, nội dung viện dẫn văn bản làm căn cứ để xử phạt chưa chính xác...

Số lượng các vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý có chiều hướng gia tăng, nhất là ở các lĩnh vực như: an ninh trật tự và an toàn xã hội, giao thông, môi trường, xây dựng, nông nghiệp,... Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để, còn một số lượng không nhỏ quyết định chưa được chấp hành (khoảng 5%). Nguyên nhân của việc chưa chấp hành các quyết định hành chính chủ yếu là do: Đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên còn chậm trong việc thực hiện quyết định; một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có việc làm ổn định, bỏ địa phương đi làm ăn xa, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế; công tác cưỡng chế tài sản còn phức tạp, khó thực hiện trong khi số tiền cưỡng chế không lớn nên một số trường hợp đã hết thời hạn chấp hành quyết định; một số trường hợp vi phạm không bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ… nên không ít các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới được thực hiện mang lại hiệu quả cao hơn, cần thực hiện những giải pháp sau đây:

Kịp thời hoàn thiện thể chế của địa phương: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường và phối hợp tốt với cơ quan tư pháp địa phương để rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đề xuất, kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo tính khả thi tại địa phương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật: Các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên, liên tục và có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngày càng đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với những đối tượng ở khu vực nông thôn, các xã vùng xa của tỉnh nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, đặc biệt là thông qua các kênh truyền hình, truyền thông địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của địa phương, nhất là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần quan tâm và thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, đặc biệt là ở cấp xã; đồng thời tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo do hành vi vi phạm gây ra.

Đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật: Thường xuyên quan tâm và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính./.