CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Giới thiệu Quy chế làm việc Chương trình, Kế hoạch công tác

Chương trình, Kế hoạch công tác

Email In PDF.

Điều 11. Chương trình, kế hoạch công tác

1. Sở xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác tư pháp hàng năm.

2. Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm của Sở, các phòng, đơn vị xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và chủ động tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra.

Điều 12. Trình tự xây dựng kế hoạch công tác năm của Sở

1. Căn cứ kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Sở tham mưu, hướng dẫn các nội dung kế hoạch công tác năm gửi đến các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm kể cả đề án (nếu có), đề xuất công việc do phòng, đơn vị mình chủ trì; đơn vị phối hợp thực hiện, thời hạn hoàn thành và gửi Văn phòng Sở để tổng hợp tham mưu Giám đốc ban hành kế hoạch công tác năm của Sở.

2. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị thực hiện rà soát các công việc đã được ghi trong kế hoạch công tác năm và xem xét vấn đề mới phát sinh để xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

3. Hàng tháng và tháng cuối của mỗi quý, các phòng, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác của tháng, của quý đó, rà soát lại các công việc của tháng, của quý tiếp theo đã được ghi trong kế hoạch công tác 6 tháng và xem xét các vấn đề mới phát sinh để đề nghị điều chỉnh kế hoạch công tác tháng, quý tiếp theo.