CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Thông tin hoạt động ngành

Kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch số 6294/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện việc rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đánh giá độc lập chất lượng rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014.


Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành chính và thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Theo đó, tại Điều 102 Luật Hải quan đã quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.


Quy định về lấy ý kiến trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động

Nhằm để xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động đảm bảo khả thi và phù hợp với tình hình thực tế, ngày 06 tháng 10 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động, lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động, có hiệu lực thi hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2014.


Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định này đã quy định cụ thể về thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, theo hướng nhiều thủ tục hành chính đã được giảm bớt thời gian thực hiện hơn so với trước đây, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp trong việc yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.


Xâm hại tình dục trẻ em - Vấn đề cần quan tâm

Cùng với sự phát triển của xã hội thì bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều mặt trái xã hội. Vấn đề đạo đức con người, các giá trị nhân văn dần bị lãng quên, bị chà đạp giữa bộn bề cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền”. Các ấn phẩm đồi trụy xuất hiện tràn lan khiến không ít người không vượt qua sự kiểm soát của lý trí, đạo đức, lễ nghĩa. Cuộc sống ngày càng bận rộn đã cuốn các bậc cha mẹ tất bật kiếm tiền mà quên rằng con trẻ cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Chính vì thế mà vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động, theo thống kê hàng năm thì tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng tăng cao với mức độ càng nghiêm trọng và phức tạp.


Các tin khác...


Đăng nhập

Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tư pháp

Niêm yết hộ tịch, Quốc tịch